Guilty Gear Team Poland
Main Guilty Gear
O GGTP FAQ
Filmy Postacie
Turnieje GG Online
Forum Download
Witamy serdecznie i zapraszamy na GuiltyGear - Team Poland.

Dowiesz si� tutaj jak gra� w Guilty Gear oraz uzyskasz pomoc w rozwi�zaniu problem�w, poznasz jak dzia�a system gry oraz znajdziesz odpowiedzi na wiele pyta� zwi�zanych z seri� Guilty Gear.

Jak ka�dy w spo�eczno�ci musisz zarejestrowa� si� w celu uzyskania pe�nego dost�pu na forum, ale nie martw si� jest to prosty proces, kt�ry wymaga minimum informacji. Skorzystaj z niego natychmiast Zarejestruj si�.
UWAGA: Zanim cokolwiek napiszesz na forum zapoznaj si� z Regulaminem oraz zasadami dzia��w. Jest to Tw�j bezwarunkowy obowi�zek je�li chcesz nale�e� do naszej spo�eczno�ci.

Dzi�ki rejestracji dodatkowo uzyskasz:
  • Pe�ny dost�p do forum.
  • Du�o informacji na temat swojej postaci.
  • Shoutbox.
  • �wietny support.
  • I wiele innych przywilej�w.
Na forum mo�na posiada� tylko jedno konto. Nie potrzebujemy zb�dnego spamu, wi�c na forum jest ma�o u�ytkownik�w, ale za to wiedz� co u nas robi�.

Guilty Gear - Ka�dy fanatyk dwuwymiarowych bijatyk, zapytany o kultowe tytu�y tego gatunku, jednym tchem wymieni takie serie jak: „Street Fighter”, „Mortal Kombat” czy „King of Fighters”. Po zastanowieniu ca�kiem mo�liwe, �e do wielkich braci dorzuci cykl „Guilty Gear”, od wielu lat goszcz�cy na ka�dej licz�cej si� w bran�y rozrywkowej platformie. Co ciekawe, w odr�nieniu od innych bijatyk produkt firmy Arc System Works do dzi� nie uleg� modzie tr�jwymiaru, zadowalaj�c graczy jedynie dopieszczan� do perfekcji grafik� 2D. Przed mi�o�nikami obijania twarzy kolejna ods�ona serii, debiutuj�ca tym razem na komputerach PC.

Akcja „Guilty Gear X2 #Reload” rozgrywa si� w 22 wieku na Ziemi. Nowe odkrycia w dziedzinie bioenergetyki pozwoli�y na stworzenie istot z po��czonych ludzkich i zwierz�cych DNA. Zmutowane jednostki, zwane Gears, odznaczaj� si� doskona�� si�� i wytrzyma�o�ci�, a wyposa�one w bro� s� niezwyci�onymi �o�nierzami – zab�jcami. Niestety, Gears nie zamierzaj� podporz�dkowa� si� swym tw�rcom i po zbuntowaniu si� s� teraz �miertelnym zagro�eniem dla ludzkiej cywilizacji. W zwi�zku z tym zorganizowano napr�dce wielki turniej sztuk walki, by wy�oni� w�r�d ziemian najlepszych wojownik�w, zdolnych przeciwstawi� si� mutantom. Do rywalizacji staje 20 �mia�k�w (plus sze�� ukrytych postaci), w�r�d kt�rych wi�kszo�� stanowi� czupurni m�odzie�cy lub d�ugonogie nastolatki. Trudno europejskiemu graczowi uto�sami� si� z kim� takim, dlatego jest te� kilka „rodzynk�w”, jak transylwa�ski wampir, psychol-lekarz, a nawet opancerzony Gear (ten to chyba pomyli� strony konfliktu).

W grze wyst�puje szereg standardowych tryb�w walki: training (jak to m�wi�: trening czyni mistrza), medal of millionaire (typowa „arkad�wka” dla jednego gracza – pojedynki w kolejnych turniejach), survival (1000 pojedynk�w po rz�d bez regeneracji paska wytrzyma�o�ci), story (w serii walk bohater poznaje histori� Gears, na dodatek ka�da posta� ma w�asne zako�czenie), mission (potyczki na okre�lonych zasadach, przy wykorzystaniu specyficznych technik walki). Uko�czenie kt�rego� z tryb�w nagradzane jest bonusowymi postaciami oraz szkicami i rysunkami koncepcyjnymi z gry (mo�na je ogl�da� w specjalnej galerii). Ka�dy z wojownik�w posiada zestaw podstawowych umiej�tno�ci (jednakowych dla wszystkich) oraz mn�stwo indywidualnych technik obronno-zaczepnych, kombos�w i cios�w specjalnych (dust attack, instant kill, roman cancel i inne). Niekt�re pot�ne uderzenia mo�na wykona� tylko po na�adowaniu si� specjalnego wska�nika „burst”. Dodatkowo ka�dy �mia�ek ma na wyposa�eniu bro� (najcz�ciej bia��, cho� zdarza si� te� np. pot�na kotwica), kt�ra w r�wnym stopniu co r�koczyny przyczynia si� do zwyci�stwa.

Mangowa oprawa graficzna na pierwszy rzut oka wydaje si� nieco archaiczna (wszak to tylko 2D), jednak efekty specjalne podczas walk zwalaj� z n�g. Wielkie, szczeg�owo animowane sprite’y wojownik�w wykonuj� niesamowite kombosy, po kt�rych ca�y ekran mieni si� barwami i rozb�yska. �cie�ka d�wi�kowa to g��wnie rock i metal, zapisane w systemie Dolby Digital. Guilty Gear X2 #Reload jest pierwsz� bijatyk� umo�liwiaj�c� (opr�cz walk na wsp�lnym ekranie) rozgrywk� przez Internet (tryb versus 2 player). W czasie zabawy w sieci mo�na porozumiewa� si� z rywalem przy pomocy zestawu komunikacji g�osowej (Headset Communicator).