Guilty Gear Team Poland
Main Guilty Gear
O GGTP FAQ
Filmy Postacie
Turnieje GG Online
Forum Download

Guilty Gear XX #Reload Online, Jak zagra� W GGXX#R przez internet - poradnik.

Warunkiem grania przez internet w Guilty Gear XX #Reaload jest posiadanie japo�skiej wersji tej�e gry
Przechodz�c do sedna:

1. Zmieniamy nazw� folderu do kt�rego zainstalowali�my GG
np. z C:\Program Files\GUILTY GEAR XX # RELOAD
na C:\Program Files\GUILTY GEAR XX #RELOAD

2. �ci�gamy najnowszy "pe�ny" patch aktualnie GGXXNETv115 oraz jego aktualizacje GGXXNETv115-3 *

3. Wypakowujemy wszystkie pliki z GGXXNETv115.zip luzem do naszego katalogu z GG [tak jak poda�em wcze�niej - patrz pkt 1. np. C:\Program Files\GUILTY GEAR XX #RELOAD].

4. Wchodzimy do katalogu gdzie znajduje si� nasze GG i [dla bezpiecze�stwa kopiujemy najpierw w bezpieczne miejsce plik ggxx.exe tak aby w razie problem�w mo�na by�o go podmieni�] uruchamiamy plik ggxxnet_patcher.exe, kt�ry to zpat[beeep]e nam plik ggxx.exe tak aby�my mogli korzysta� - gra� przez GGXXNET.

5. Je�li wszystko posz�o dobrze poka�� nam si� takie okienka, klikamy ok [??]


6. W katalogu GG powinien znajdowa� si� plik ggxxnet_config.exe, uruchamiamy go. Pojawia nam si� takie okienko


# Profile
> Player Name - tutaj wpisujemy sw�j nick
> Edit Message - wpisujemy wiadomo�� jak� b�d� widzieli nasi przeciwnicy po klikni�ciu na nasz nick

# Network
> Enable Network - zaznaczamy t� opcj� aby mie� mo�liwo�� gry przez sie�
> Enable ExCharacters - zaznaczamy t� opcj� je�li chcemy gra� postaciami EX przez GGXXNET [je�li zaznaczymy t� opcje b�dziemy tylko mogli gra� z osobami kt�re maj� j� te� zaznaczon�]
> Port - wpisujemy kt�ry u naszego operatora nie jest zablokowany ani u�ywany przez inne programy
> Delay Frame - wybieramy ilo�� klatek op�nienia, najwi�cej graczy [jak i najlepszym wyj�ciem w PL] jest ustawienie Delay Frame na 4[mo�na pr�bowa� ustawi� np. na 2 - na kt�rym jest te� du�o os�b]
> Game Rounds - ilo�� rund w ka�dej walce


Ci�g dalszy tutaj.

by mr_t
Wszelkie kopiowanie bez zgody autora jest kategorycznie zabronione.Zobacz te� dzia� na forum Guilty Gear Online. Spotkajmy si� w sieci Guilty Gear'a.