Guilty Gear Team Poland
Main Guilty Gear
O GGTP FAQ
Filmy Postacie
Turnieje GG Online
Forum Download
Postacie w Guilty Gear - opis i historia

A.B.A. | Anji Mito | Axl Low | Baiken | Bridget | Chipp Zanuff | Dizzy | Dr. Faust Baldhead | Eddie/Zato-1 | I-No | Jam Kuradoberi | Johnny | Justice | Kliff Undersn | Ky Kiske | May | Milla Rage | Slayer | Sol Badguy | Testament | Venom


A.B.A. - stworzona przez nieznanego naukowca w g�rskiej kryj�wce forma �ycia, zakochana w staro�ytnym relikcie, wygl�daj�cym jak wielki klucz, lecz maj�cym w�asn� �wiadomo��. A.B.A. Przemierza �wiat w poszukiwaniu cia�a, w kt�rym jej ukochany m�g�by zamieszka�.

Anji Mito - jeden z nielicznych Japo�czyk�w, kt�rzy prze�yli wojn� z Gearami. Uciek� ze specjalnej kolonii dla Japo�czyk�w i poszukuje "That Mana", kt�ry powinien zna� odpowied� na jego pytania dotycz�ce zniszczenia Japonii.

Axl Low - urodzony w XX wieku, ale dziwnym zbiegiem okoliczno�ci sta� si� podr�nikiem w czasie. Stara si� wr�ci� do swojego czasu, g��wnie by spotka� si� ze swoj� dziewczyn�. Jego imi� jest nawi�zaniem do wokalisty zespo�u Guns N' Roses Axla Rose'a

Baiken - Jako dziecko Baiken prze�y�a atak Gear�w na jej rodzime miasto w Japonii. Straci�a wtedy oboje rodzic�w ,praw� r�k� i lewe oko. Poprzysi�g�a zemst� tw�rcy Gear�w, oraz wszystkim jego dzie�om. Uzbrojona w miecz oraz sztuczn� r�k� na �a�cuchu Baiken podr�uje, d���c do zniszczenia wszystkich Gear�w i zabicia That Mana. Przyja�ni si� z innym ocala�ym z zag�ady Japonii cz�owiekiem- Anjim Mito. Jej wygl�d jest wzorowany na wygl�dzie g��wnego bohatera mangi Rurouni Kenshin.

Bridget - ch�opak wychowywany jak dziewczyna, poniewa� urodzi� si� w wiosce, gdzie bli�ni�ta przynosz� nieszcz�cie. Za namow� I-No zostaje �owc� nagr�d. Jego broni� jest jo-jo i mechaniczny pluszowy mi�.

Chipp Zanuff - w przesz�o�ci diler. Walczy, poniewa� chce pom�ci� �mier� swojego mistrza z r�k Gildii Zab�jc�w. Jest Amerykaninem, ale nalega, by go nazywa� Japo�czykiem.

Dizzy
- c�rka Justice i Testamenta (w czasach gdy jeszcze nieby� gear'em), b�d�ca w po�owie Gearem, a w po�owie cz�owiekiem. Posiada niewiarygodny potencja� bitewny, a jej styl walki ��czy w sobie style Justice i Testamenta. Dizzy posiada par� anielskich skrzyde�, ka�de innego koloru. Jasnoniebieskie jest zamieszkane przez kobiet� imieniem Undine, ciemnozielone za� przez paskudnego potwora imieniem Necro. Oboje walcz� w jej imieniu, chocia� Dizzy zdaje si� nie do ko�ca nad nimi panowa�(cz�sto w czasie walki krzyczy, �eby Necro przesta� torturowa� przeciwnika, chocia� on jej nie s�ucha). Oba te duchy wydaja si� by� jej obro�cami, chocia� nie lubi� si� wzajemnie. Dizzy by�a wychowywana przez ludzi, kt�rzy ukryli ja, gdy zdano sobie spraw� z jej korzeni, chc�c j� chroni�. Jednak nied�ugo potem zosta�a odkryta i za jej g�ow� wyznaczono wysok� nagrod�. W�wczas Dizzy dosta�a si� pod opiek� Testamenta, kt�ry zabija� wszystkich �owc�w nagr�d, a� do chwili, kiedy pojawi� si� Sol i bez trudu pokona� oboje. Oszcz�dzi� jednak Dizzy, kt�r� Ky przekaza� pod opiek� Johnny;emu i May. P�niej Dizzy zosta�a na ich statku zaatakowana przez I-No i prze�y�a upadek z ponad dwudziestu tysi�cy metr�w. Jednak dosta�a si� pod kontrol� Necro, kt�ry szala� w jej ciele do walki z Faustem, kt�ry uwolni� ja spod wp�ywu demona. Jej imi� jest nawi�zaniem do pseudonimu wokalisty zespo�u Guns N'Roses, oraz piosenki autorstwa Tommy'ego Roe. Nazwy jej atak�w nawi�zuj� do piosenek zespo��w Overkill i Temple of the Dog, oraz do nazwy zespo�u Gamma Ray.

Dr. Faust Baldhead - by� znany jako medyczny geniusz - wiele os�b chcia�o by� uleczonych przez niego - jednak�e jedna z pacjentek doktora zmar�a w trakcie operacji co doprowadzi�o dr. Fausta do szale�stwa i stan�� on po stronie z�a - zosta� seryjnym zab�jc� wykorzystuj�c przy tym swoje umiej�tno�ci w anatomii cz�owieka.Po turnieju dosta� si� w niewol� Testamenta i odwiedzi� go duch zmar�ej pacjentki - przekona� go �e jej �mier� nie by�a jego win� jednak�e owa zjawa nie tylko nie pomog�a Faustowi ale doprowadzi�a do szale�stwa.

Eddie/Zato-1 - Eddie do demoniczny paso�yt, stworzony przez Zato-1 z jego w�asnego cienia i zamieszkuj�cy jego cia�o. Z pocz�tku to Zato kontrolowa� potwora, jednak p�niej Eddie zabi� go, a jego martwe cia�o sta�o si� nowym domem dla tej pot�nej bestii. Eddie mo�e przybiera� dowolne kszta�ty. Czyni go to niezwykle gro�nym przeciwnikiem. Obecnie Eddie szuka dla siebie nowego cia�a, silniejszego i lepszego ni� cia�o Zato, co �atwo wykorzystuje I-no, manipuluj�c nim. Jego imi� nawi�zuje do maskotki zespo�u Iron Maiden- zombi znanego jako Eddie, oraz do Eddie Van Halena. Nazwy jego atak�w nawi�zuj� do zespo��w Judas Preist,Shadow Gallery,Rage i Amorphis. Opaska na oczach Zato jest aluzj� do maskotki zespo�u Megadeth, znanej jako Vic Rattlehead. Jego imi� jest nawi�zaniem do postaci fikcyjnego, japo�skiego wojownika Zatoichi, tylko z zast�pieniem" ichi" cyfr� 1 (ichi oznacza po japo�sku w�a�nie jeden).

I-No - tajemnicza kobieta pracuj�ca dla That Mana. Jej g��wn� broni� jest gitara elektryczna. Jej intrygi nap�dzaj� o� fabularn�.

Jam Kuradoberi - pochodzi z Chin. Zna si� na sztukach walki, ale g��wnie lubi gotowa�. Chce otworzy� w�asn� restauracj�. Kiedy si� to udaje, kto� j� podpala. Jam decyduje si� ukara� sprawc�.

Johnny
- kapitan "May Ship" i przyw�dca pirat�w. Uwa�a si� za Robin Hooda. Jest kobieciarzem, dlatego jego za�oga to kobiety.

Justice - Oryginalna Commander Gear, posiadaj�ca zdolno�� kontrolowania wszystkich innych Gear�w, poza Solem i Testamentem (nie wiadomo czy mog�aby przej�c kontrol� nad swoj� c�rka, Dizzy, kt�ra r�wnie� jest Commander Gear). Jest pierwszym kompletnym i doskona�ym Gearem, stworzonym nied�ugo po zako�czeniu prac nad Solem. Przej�a kontrole nad innym cz�onkami swojej rasy i wypowiedzia�a ludzko�ci wojn� znan� jako "Krucjat�". W 2175 stan�a do walki z Sacred Order of Holy Knights, kolejno pokonuj�c w�wczas Kliffa, Kya i Sola. Odkrywszy, ze Sol tez jest Gearem, pr�bowa�a przej�� nad nim kontrol�, jednak w�wczas Ky wygna� ja do innego wymiaru. Pozbawione przyw�dczyni Geary wy��czy�y si�. Zosta� tlyko Testemant, kt�ry uwolni� Justice lata p�niej. Jednak w�wczas zosta�a ona pokonana przez Sola i ponownie uwi�ziona. Jej imi� nawi�zuje do albumu zespo�u Metallica pod tytu�em ...And Justice For All, a jej atak Gamma Ray to aluzja do zespo�u o tej samej nazwie.

Kliff Undersn
- Kilff by� mistrzem Ky'a Kiske. Przygarn�� go gdy by� ma�y i nauczy� wszystkiego. Ky nie by� jedyn� osob� kt�r� przygarn��. Drug� by� Testament.

Ky Kiske
- Kiedy Ky mia� 10 lat zosta� sierot�, kt�r� przygarn�� pod swoj� opiek� Kliff Undersn. Kiske zosta� przyw�dc� Sacred Order of Holy Knights w czasie wojny z Gearami.Organizacja ta rozpad�a si� po wojnie, a Ky zosta� szefem International Police Force. Uzbrojony w legendarny miecz pozwalaj�cy kontrolowa� elektryczno�� i du�e umiej�tno�ci magiczne Ky chcia� nie dopu�ci� do powrotu Justice oraz znale�� cz�onk�w do nowego Sacred Order podczas turnieju. Potem ocali� Dizzy przed �owcami nagr�d i odda� j� pod opiek� Johnny'emu. Od zawsze rywalizuje z Solem. Jest bardzo religijny. Na jego bazie powsta�y dwa roboty z serii Robo-Ky. Jego imi� i nazwisko maja sw�j pocz�tek w dw�ch cz�onkach zespo�u Helloween-Kai Hansena i Michaela Kiske

May - cz�onkini Jellfish Pirates, z pochodzenia Japonka, jednak nie znaj�ca swojej przesz�o�ci. Z �atwo�ci� pos�uguje si� w walce wielk� kotwic� i potrafi przywo�ywa� na pomoc delfiny i wieloryby. W czasie turnieju May chcia�a odwr�ci� swoimi dzia�aniami uwag� od uciekaj�cego z wi�zienia Johnny'ego. Przyst�pi�a do polowania na Dizzy, aby za pieni�dze z nagrody kupi� prezent na jego urodziny, jednak poznawszy Dizzy przyj�a j� do za�ogi. Gdy Dizzy zosta�a zrzucona ze statku przez I-No, May wyruszy�a na poszukiwania, przy okazji spotykaj�c Bridgeta i Anjego, kt�ry wyjawi� jej, �e jest Japonk�. Dosta�a si� te� na troch� pod kontrole Robo Kya, jednak w ko�cu si� uwolni�a z tego stanu. Pr�bowa�a te� wydoby� od Johhny'ego co� o swojej przesz�o�ci, jednak bezskutecznie. Jej imi� jest nawi�zaniem do gitarzysty zespo�u Queen - Briana Maya

Milla Rage - Rosjanka, by�a cz�onkini Gildii Zab�jc�w. Posiad�a moc zwana Angra. Podobn� do tej, kt�r� ma Zato-1, tyle �e ta moc jest zakl�ta w jej w�osach. Wiele jej atak�w nawi�zuje nazwami do zespo�u Iron Maiden. Nienawidzi Zato-1 i Eddiego za zdrad� Gildii Zab�jc�w i pragnie zako�czy� ich marne �ywoty. Wspania�e po��czenie pi�kna oraz �miertelnych umiej�tno�ci walki.

Slayer - Staro�ytny wampir(chocia� odporny na �wiat�o s�oneczne) i za�o�yciel gildii zab�jc�w(Assasin's Guild), kt�r� odda� pod opiek� Zato. Widz�c jednak co si� dzieje po �mierci Zato, Slayer potanowi� wr�ci� i przej�c kontrol�. Zazwyczaj mo�na go widzie� w towarzystwie jego nie�miertelnej �ony Sharon. Jego imi� jest aluzja do zespo�u o takiej samej nazwie, za� imi� Sharon mo�e by� aluzj� do Sharon Osbourne (�ony Ozzy'ego Osbourne'a) lub do Sharon den Adel (wokalistki zespo�u Within Temptation). Nazwy atak�w Slayera nawi�zuj� do tytu��w piosenek zespo�u Queen, albumu zespo�u Tool i nazwy zespo�u Royal Hunt.

Sol Badguy
- Zwany te� "Immortal of the Flame". Sol jest prototypem Geara, wyhodowanym przed wojn� i kompletnie zapomnianym w czasie jej trwania, nawet przez Justice, kt�ra nie mia�a nd nim kontroli. Sol, podobnie jak wszystkie Geary nie starzeje si� i posiada niewiarygodny potencja� mocy. Dawniej by� cz�onkiem Sacred Order of Holy Knights, obecnie jest �owc� nagr�d. Rywal Kya i fan zespo�u Queen. Naprawd� nazywa si� Frederick, co jest nawi�zaniem do muzyka Freddiego Mercury'ego. Jego pseudonim ma korzenie w piosence "Mr. Bad Guy", a nazwy jego atak�w s� nawi�zaniami do wielu piosenek zespo�u Queen, poza atakiem Napalm Death, b�d�cym aluzj� do zespo�u o takiej samej nazwie.

Testament - Jeden z nielicznych Gear�w z w�asn� wol�. Adoptowany syn Kliffa, urodzony w czasie wojny. Kiedy dor�s�, postanowi� pom�c w walce z Justice, jednak by� za s�aby, aby cokolwiek zdzia�a�. Postwar Administration Bureau zaproponowa�o mu wi�c mo�liwo�� przemiany w Geara. Zgodzi� si�, my�l�c, ze zdo�a zachowa� wolna wol�, ale Justice zrobi�a mu pranie m�zgu zaraz po przemianie, zmieniaj�c w zaciek�ego wroga ludzko�ci. Wiele lat po tym, jak Justice zosta�a uwi�ziona, pr�bowa� j� uwolni�, jednak jego plany zniweczy� Sol, kt�ry zamkn�� j� ponownie. Jednak rok p�niej Testament natkn�� si� na Dizzy, kt�rej zosta� opiekunem i przyjacielem, broni�c jej i maj�c nadziej�, �e kt�rego� dnia p�jdzie ona w �lady matki i poprowadzi Geary do nast�pnej "Krucjaty". Jednak jego plany ponownie zniweczy� Sol, pokonuj�c zar�wno jego, jak i Dizzy, kt�ra trafi�a pod opiek� cz�onk�w Jellfish Pirates. Od tamtej pory Testament pragnie odnale�� Dizzy i nie zawaha si� zabi� ka�dego, kto wejdzie mu w drog�. Ma kruka zdolnego zmienia� si� w demoniczn� kobiet� o imieniu Sukubus. Jego imi� nawi�zuje do zespo�u o takiej samej nazwie.

Venom - Venom, jako sierota, zosta� uratowany przez Gildi� Zab�jc�w. Podczas treningu okaza� si� bardzo obiecuj�cym cz�onkiem, lecz posiada� jedn� wad�, nie chcia� zabija� ludzi. Sta� si� bezu�yteczny i gdy mia�o doj�� do jego egzekucji, pojawi� si� by�y przyw�dca Gildii, Zato-1, kt�ry widz�c w Venomie spory potencja�, uratowa� go. Od tego czasu Venom zosta� uczniem Zato. Venom by� bardzo wdzi�czny za to Zato i pozosta� lojalny wobec swojego mistrza (nawet, gdy ten umar�). Venomn jest jedyna osob� w serii, kt�ra jest homoseksualist�. Jego styl walki opiera si� na pos�ugiwaniu si� kijem bilardowym i bilami.

do g�ryKliknij wybran� posta� poni�ej, aby zobaczy� wi�cej informacji na jej temat.

Guilty Gear - A.B.A.
Guilty Gear - Anji Mito
Guilty Gear - Axl Low
Guilty Gear - Baiken
Guilty Gear - Bridget
Guilty Gear - Chipp Zanuff
Guilty Gear - Dizzy
Guilty Gear - Eddie
Guilty Gear - Faust
Guilty Gear - I-no
Guilty Gear - Jam Kuradoberi
Guilty Gear - Johnny
Guilty Gear - Ky Kiske
Guilty Gear - May
Guilty Gear - Millia Rage
Guilty Gear - Order Sol
Guilty Gear - Potemkin
Guilty Gear - Robo-Ky
Guilty Gear - Slayer
Guilty Gear - Sol Badguy
Guilty Gear - Testament
Guilty Gear - Venom
Guilty Gear - Zappa

Informacje na temat innych postaci z Guilty Gear w dziale Other Characters.